بازار رقابتی کامل | ویژگی های بازار رقابتی | فرحناز جهان بخش