اهمیت شناخت بازار رقابت انحصاری برای تولیدکننده | فرحناز جهان بخش