مفهوم بازار بورس و نقش سهامداران در بازار بورس | فرحناز جهان بخش