تقاضا چیست؟ | تقاضا برای کالا یا خدمات | فرحناز جهان بخش